Hạ tầng viễn thông Việt Nam 2030 khác hiện tại thế nào

Theo quy hoạch Hạ tầng Thông tin và Truyền thông, Việt Nam sẽ phổ cập smartphone vào năm 2025, tăng thêm 4-6 tuyến cáp quang biển vào 2030.

Bài viết liên quan

Trả lời